21 juli 2021 | Robert Kroesbergen

Persoonsgerichte zorg als dé manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg wordt steeds belangrijker. Beleidsmakers, zorgverzekeraars en beroepsgroepen zijn het eens: patiëntervaring is een belangrijk fundament van de kwaliteit van zorg. Deze visie sluit naadloos aan bij het concept Carings waarbij de stem van de patiënt een belangrijk pijler binnen de brede scope voor kwaliteit vormt.

Stephan Hermsen houdt zich als Programmamanager binnen het Kernteam Persoonsgerichte zorg van PoZoB onder andere bezig met het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Een thema waar hij bij zorgverzekeraar VGZ, waar hij 13 jaar werkzaam was, en als adviseur ‘Persoonsgerichte Zorg en Triple Aim’ bij Vilans al nadrukkelijk mee te maken kreeg. Vanuit deze expertise neemt hij ons mee in de visie van PoZoB rondom Persoonsgerichte Zorg.

Ook PoZob onderschrijft dit belang

Als organisatie werkt PoZob samen met zorggroepen DOH en SGE, onder de naam DSP, aan een gezonder ZuidoostBrabant. Bij de zorggroepen van DSP zijn ruim 400 huisartsen aangesloten. Persoonsgerichte zorg is inmiddels een sterk gedragen visie binnen de eerste lijn waarbij de mens centraal staat en niet de onderliggende ziekte of beperking. Zorg gericht op de persoon, die aansluit bij de persoonlijke behoeften, draagt bij aan tevreden cliënten en zorgverleners dat weer leidt tot betere zorg.

“Als PoZob zien we persoonsgerichte zorg als een belangrijke zienswijze om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Die kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin wij persoonsgerichte zorg op de juiste plek aan patiënten kunnen verlenen. Dat vraagt om een integrale benadering, waarbij de persoon centraal staat en niet zijn aandoening.”

“En dus ook niet het zorgprogramma waarin hij is geïncludeerd. Dus een andere manier van denken ten opzichte van
de ketenzorg, zoals die in het verleden in Nederland is georganiseerd.”

Sturen op kwaliteit van zorg

“We willen toewerken naar een organisatie waarin deze thema’s centraal staan. Waarbij we het gehele kwaliteitsdenken en sturen op kwaliteit van zorg, zoals de PDCA-cyclus, dus als uitgangspunt nemen. Dit betekent dat we de structuur van de organisatie met de daarbij behorende rollen ook onder de loep moeten nemen en op deze thema’s moeten laten aansluiten. Dat houdt in dat we zorgkwaliteit op een andere manier moeten gaan meten, en op basis van de cijfers, in gesprek moeten gaan met de praktijken.”

“De integrale blik op kwaliteit van Carings sluit voor een groot gedeelte goed aan bij kwaliteitsthema’s als ‘Persoonsgerichte Zorg’ en ‘Positieve Gezondheid’. Bij deze integrale aanpak komt wel veel data kijken, wat druk op het proces en medewerkers kan leggen. En hier schuilt het gevaar van weerstand en wantrouwen. Het is dus echt belangrijk dat je iedereen op een goede manier bij dit proces betrekt. Op dit moment verzamelen we zelf uit zoveel mogelijk bronnen al data. Rondom deze data organiseren we bijvoorbeeld gesprekken met onze praktijken.”

“Nu ligt de focus overigens nog vooral op het meten van medische indicatoren. Deze aanpak gaan we in de komende jaren dus verbreden, waarbij we ook nadrukkelijk naar zaken als de ervaren gezondheid van de patiënt gaan kijken.”

“De klassieke manier om te kijken naar zorgsucces is achterhaald”

“Om inzichten ook daadwerkelijk naar de praktijk te kunnen vertalen is het goed om oog te hebben voor de verschillende verwachtingen en behoeften van de praktijken én onze externe stakeholders. We gaan dan ook samen met de praktijken bekijken hoe we het vervolgtraject verder kunnen gaan vormgeven.”

“Hoe deze route er ook gaat uitzien, een ding is in ieder geval wel zeker: de klassieke manier om te kijken naar
zorgsucces is achterhaald. Zeker als het gaat om de chronische zorg die wij leveren. Dat is namelijk niet een interventie
waarvan je weet dat die grote impact heeft op de toekomst van de cliënt. Onze invloed op de gezondheid van mensen is namelijk maar betrekkelijk. Op dit moment lopen intern gesprekken over het formuleren van nieuwe maatstaven voor succes.”

Carings magazine

Het interview met Stephan Hermsen over kwaliteit van zorg is afkomstig uit het Carings magazine. Wil je graag weten wat Carings is? En hoe je Carings kunt inzetten om op verschillende niveaus te werken aan het verbeteren van kwaliteit. Download dan het nieuwe Carings magazine met inspirerende en waardevolle artikelen voor iedereen die dagelijks met kwaliteit van zorg bezig is. Binnen én buiten de eerste lijn.

Gerelateerde artikelen